Framtidsfullmakter

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv.

En framtidsfullmakt börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina angelägenheter på grund av att du blir fysiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och kan ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter.

Formella krav på en framtidsfullmakt

Det finns vissa formella krav på en framtidsfullmakt:

  • Du måste vara 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter när du skriver fullmakten
  • Fullmakten ska vara skriftlig
  • Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt
  • Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare
  • Det ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar
  • Övriga villkor för fullmakten ska anges
  • Fullmakten ska bevittnas av två personer. Den som är vittne får inte vara den fullmakten gäller för (fullmaktshavaren)
  • Fullmakten ska visas upp i original när den används, exempelvis på banken.

 

Innehåll i en framtidsfullmakt

Fullmakten kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter. Det kan till exempel vara löpande ekonomiska saker, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken och att ta hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang.

Fullmaktshavare

Du kan utse en eller flera fullmaktshavare i din framtidsfullmakt.

Om fullmakten är utställd på flera personer är det viktigt att du beskriver deras inbördes förhållande. Ett alternativ är att du ger olika personer olika uppdrag. Ett annat alternativ är att du utser fullmaktshavare i en viss turordning, så att en kan ta vid om den som står före inte kan, eller inte vill, ta på sig uppdraget.

Ytterligare alternativ kan vara att fullmaktshavarna har behörighet var och en för sig, eller att alla måste agera gemensamt.

Mallar

Det finns ingen generell mall för hur en framtidsfullmakt ska se ut. I lagen finns flera formella krav för att fullmakten ska vara giltig (se ovan). Men utöver det är tanken att fullmaktsgivaren ska vara så fri som möjligt att utforma framtidsfullmakten på det sätt som passar henne eller honom bäst.

Behöver du råd om hur du ska skriva en fullmakt kan det vara bra att anlita en jurist som hjälper dig med formuleringarna. Svenska Bankföreningen har tagit fram en egen framtidsfullmakt för bankärenden.

När framtidsfullmakten börjar gälla

Framtidsfullmakten börjar gälla om och när du drabbas av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och tillståndet är varaktigt. Det är den som du ställt ut fullmakten till som ska bedöma om ett sådant tillstånd har inträtt.
Om fullmaktshavaren är osäker kan han eller hon begära att en domstol prövar om fullmakten har trätt i kraft. Det är bara fullmaktshavaren som kan göra en sådan ansökan. Enda undantaget är om du själv har skrivit in i fullmakten att en domstol ska pröva om fullmakten har börjat gälla.

Fullmaktshavaren ska informera både dig, din maka, make eller sambo samt dina närmaste släktingar om att fullmakten har trätt i kraft och vad den innehåller. Meddelandet kan vara antingen muntligt eller skriftligt.

Uppdraget som fullmaktshavare

Fullmaktshavaren har rätt att utföra de uppgifter som du har beskrivit i framtidsfullmakten, men har en lojalitets- och samrådsplikt. Det innebär att fullmaktshavaren är skyldig att agera i enlighet med dina intressen. Fullmaktshavaren ska bemöda sig om att så långt det är möjligt utföra uppdraget enligt din uttryckliga eller förmodade vilja. Om det går ska han eller hon samråda med dig i viktiga frågor. Vad som är viktiga frågor kan bero på omständigheterna, men det kan exempelvis vara frågor om ditt boende, köp eller försäljning av egendom eller förändringar av en aktieportfölj.

När upphör fullmakten?

Fullmaktsgivaren kan återkalla framtidsfullmakten. Om det finns en granskare som fullmaktsgivaren utsett kan även granskaren återkalla fullmakten.

Dessutom upphör den om fullmaktsgivaren skulle återfå sin beslutsförmåga.

Däremot fortsätter framtidsfullmakten som huvudregel att gälla även efter fullmaktsgivarens död. För att den ska förlora sin verkan vid dödsfall måste det särskilt framgå av fullmakten.

Fullmakten gäller inte om en god man eller en förvaltare utses

Om det både finns en framtidsfullmakt och en utsedd god man eller förvaltare inom samma område upphör fullmakten att gälla. En legal ställföreträdare (god man eller förvaltare) har alltså företräde framför en fullmaktshavare. Syftet är att undvika att två olika företrädare rättshandlar för samma person. En sådan situation skulle kunna inträffa om man utser en god man eller förvaltare och förbiser att det redan finns en framtidsfullmakt.

Senaste nytt